Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami zprostředkování a poskytování služeb společností NOVITECH Motorsport, z.s.. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou uveřejněny na webových stránkách www.offroadstaremesto.cz, čímž je umožněno všem smluvním stranám jejich uložení či kopírování.

1Úvodní ustanovení

1.1

NOVITECH Motorsport, z.s. vydává v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „občanský zákoník“) tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“), jež jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi:

NOVITECH Motorsport, z.s.
se sídlem Sudoměřice 234, PSČ: 696 66
IČ: 27025705
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2100156482/2010
SWIFT: FIOBCZPPXXX
IBAN: CZ44 2010 0000 0021 0015 6482
Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka: L 11646
(dále jen jako „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Objednatelem
(dále jen jako „Objednatel“) na straně druhé

a

popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je smlouva uzavřena a která s ní projevila souhlas
(dále jen jako „Příjemce“) na straně třetí

1.2

Poskytovatel zajišťuje účast na různých akcích a aktivitách popsaných v nabídce Poskytovatele (dále jen jako „služba“ nebo „služby“) pro Objednatele, popř. Příjemce, na základě nákupu služby u Poskytovatele. Vzhledem k právnímu řádu České republiky se v těchto obchodních podmínkách rozlišuje Objednatel, který je tzv. spotřebitelem a Objednatel, který spotřebitelem není. Spotřebitelem je myšlena osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.3

Tyto obchodní podmínky upravují taktéž pravidla pro vystavení a využívání tzv. Dárkového poukazu na zážitek (dále jen jako „Dárkový poukaz na zážitek“).

1.4

Objednáním služby, jakož i objednáním Dárkového poukazu na zážitek Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

1.5

Písemná, emailová nebo telefonická objednávka služeb představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o poskytnutí služby specifikované v objednávce. Přijetím objednávky (akceptací návrhu) ze strany Poskytovatele vzniká smlouva mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, tj. Příjemce, stává se Příjemce oprávněnou osobou z uzavřené smlouvy okamžikem, kdy Příjemce projeví se smlouvou souhlas. Dokud Příjemce neprojeví se smlouvou souhlas, platí smlouva jen mezi Poskytovatelem a Objednatelem; do té doby má právo na plnění z uzavřené smlouvy Objednatel (totéž platí, pokud Příjemce souhlas se smlouvou odepře).

1.6

Písemná, emailová nebo telefonická objednávka na zakoupení Dárkového poukazu na zážitek představuje návrh Objednatele na uzavření smlouvy o koupi Dárkového poukazu na zážitek (dále jen jako „kupní smlouva“) specifikovaného v objednávce.

1.7

Na tyto obchodní podmínky je Objednatel dostatečným způsobem upozorněn před vlastním odesláním objednávky (a to i objednávky na zakoupení Dárkového poukazu na zážitek) a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy včetně kupní smlouvy.

1.8

Příjemce projevuje souhlas s těmito obchodními podmínkami projevením souhlasu s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby. Projevit souhlas s uzavřenou smlouvou o poskytnutí služby a těmito obchodními podmínkami lze jak výslovně, tak konkludentně (souhlas se smlouvou o poskytnutí služby a s těmito obchodními podmínkami projevuje Příjemce například i tím, že použije vystavený Poukaz na zážitek za účelem čerpání služby).

2 Předmět smlouvy

2.1

Předmětem smlouvy o poskytnutí služby uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem je závazek Poskytovatele zajistit dodání objednaných služeb a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí těchto služeb cenu podle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách Poskytovatele www.offroadstaremesto.cz

2.2

Objednávka služeb zaslaná Poskytovateli poštou, telefonicky, osobně (na adrese Sudoměřice 234, 696 66), nebo emailem představuje návrh Objednatele na odebrání služeb specifikovaných v objednávce, za podmínek v ní a v těchto obchodních podmínkách uvedených.

3 Dárkový poukaz na zážitek

3.1

Objednatel je oprávněn poštou, telefonicky, osobně (na adrese Sudoměřice 234, 696 66) nebo emailem objednat u Poskytovatele zakoupení Dárkového poukazu na zážitek. V této objednávce je Objednatel povinen uvést minimálně následující údaje:

  • kontaktní údaje Objednatele (titul, jméno a příjmení, bydliště, jde-li o podnikatele obchodní firmu nebo nemá-li obchodní firmu název, pod kterým podniká, sídlo nebo místo podnikání a identifikační číslo podnikatele a telefon a email);
  • hodnota Dárkového poukazu na zážitek je 1.200 Kč– tato hodnota Dárkového poukazu na zážitek představuje kupní cenu, za kterou je možné Dárkový poukaz na zážitek u Poskytovatele koupit;
  • způsob platby – Objednatel je oprávněn zvolit mezi těmito alternativami - rychlý bankovní převod, platba online platební kartou, platba v hotovosti při vyzvednutí Dárkového poukazu na zážitek, na dobírku Českou poštou, na dobírku kurýrem;
  • způsob a případně místo doručení Dárkového poukazu na zážitek – možné způsoby doručení Dárkového poukazu na zážitek jsou uvedeny v čl. 5 odst. 5.2 těchto obchodních podmínek.

 

3.2

Dárkový poukaz na zážitek musí obsahovat minimálně následující údaje: unikátní kód Dárkového poukazu na zážitek, hodnota Dárkového poukazu na zážitek v korunách českých, doba platnosti Dárkového poukazu na zážitek.

3.3

Doba platnosti Dárkového poukazu na zážitek je 12 měsíců od data jeho vystavení.

3.4

Po zaplacení celé kupní ceny Dárkového poukazu na zážitek (včetně případného poplatku za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, pokud si Objednatel zvolí v objednávce na zakoupení Dárkového poukazu na zážitek dodání Dárkového poukazu na zážitek poštou či kurýrem) je Poskytovatel povinen dodat Objednateli Dárkový poukaz na zážitek (viz čl. 5 odst. 5.2 těchto obchodních podmínek).

3.5

V případě, že Objednatel služby chce zaplatit cenu služby nebo její část prostřednictvím Dárkového poukazu na zážitek, je Objednatel povinen v objednávce služby vždy uvést kód Dárkového poukazu na zážitek, který je na něm uveden.

3.6

V případě Dárkového poukazu na zážitek se přiměřeně použijí ustanovení čl. 4 odst. 4.1, 4.2 a 4.3 těchto obchodních podmínek.

4 Platební podmínky

4.1

Poskytovatel je povinen po akceptaci objednávky Objednatele vystavit bez zbytečného odkladu Objednateli výzvu k platbě a zaslat ji pomocí elektronické pošty na email Objednatele, který je Objednatel povinen uvést v objednávce služby.

4.2

Objednatel je povinen zaplatit cenu služby v termínu splatnosti, který je uveden ve výzvě k platbě.

4.3

Za den zaplacení objednané služby je považován den připsání celé platby ve prospěch bankovního účtu Poskytovatele, který je uveden shora, nebo den zaplacení celé platby v hotovosti v sídle Poskytovatele.

5 Poukaz na zážitek

5.1

Poskytovatel je povinen po zaplacení celé objednané služby dodat Objednateli Poukaz na zážitek, který opravňuje objednanou službu využít (dále jen „Poukaz na zážitek“). Poukaz na zážitek musí obsahovat minimálně následující údaje: kód a kontrolní kód Poukazu na zážitek, název objednané služby a dobu platnosti. Poukaz na zážitek, který neobsahuje všechny výše uvedené náležitosti, je neplatný. Za datum vystavení poukazu je považován den, kdy je Poskytovateli v souladu s čl. 4 odst. 4.5 těchto obchodních podmínek uhrazena celá cena objednané služby. V případě, že je Objednatelem zvolena platba na dobírku Českou poštou nebo na dobírku kurýrem, považuje se za datum vystavení Poukazu na zážitek den, kdy je Poukaz na zážitek Poskytovatelem předán České poště nebo kurýrovi za účelem jeho odeslání Objednateli (viz čl. 5 odst. 5.2 těchto obchodních podmínek).

5.2

Poukaz na zážitek, Dárkový poukaz na zážitek i dodatečné informace mohou být Objednateli dodány v elektronické podobě (emailem) nebo v tištěné podobě, a to poštou, kurýrem nebo mohou být vyzvednuty Objednatelem osobně v sídle Poskytovatele. V objednávce je Objednatel povinen uvést, jakou formou má dojít k předání Poukazu na zážitek, Dárkového poukazu na zážitek. V případě, že si Objednatel zvolí formu zaslání poštou, či kurýrem, bude k ceně služby, jakož i ke kupní ceně Dárkového poukazu na zážitek připočten poplatek za balné a poštovné, či dopravu kurýrem, a to dle aktuálního ceníku Poskytovatele, který je k dispozici na webových stránkách www.offroadstaremesto.cz

5.3

V případě ztráty, odcizení či zničení platného tištěného Poukazu na zážitek či Dárkového poukazu na zážitek je Objednatel (příp. Příjemce) povinen bez zbytečného odkladu toto písemně ohlásit Poskytovateli. Poskytovatel neodpovídá za užití Poukazu na zážitek či Dárkového poukazu na zážitek neoprávněnou osobou, pokud mu jeho ztráta či odcizení nebyla písemně ohlášena dle předcházející věty. Objednatel (příp. Příjemce) má právo na vydání opisu platného Poukazu na zážitek či Dárkového poukazu na zážitek, jehož ztráta, odcizení či zničení bylo Poskytovateli řádně a včas písemně ohlášeno tak, jak je uvedeno výše v tomto odstavci 5.4. Vydání opisu Poukazu na zážitek i Dárkového poukazu na zážitek je zpoplatněno částkou 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých).

5.4

Závazek Poskytovatele dodat Objednateli Poukaz na zážitek / Dárkový poukaz na zážitek, tyto obchodní podmínky a dodatečné informace je splněn jejich doručením do místa dodání. Místem dodání je místo takto uvedené Objednatelem v jeho objednávce. Za doručení Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek Objednateli se považuje jejich převzetí Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou zdržující se v době doručení na místě dodání. Poskytovatel neodpovídá za převzetí zásilky obsahující Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek v místě dodání neoprávněnou osobou. Objednatel je povinen svým podpisem potvrdit převzetí Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek, těchto obchodních podmínek a dodatečných informací od dopravce, nebo od Poskytovatele při osobním odběru u Poskytovatele.

5.5

Doba platnosti Poukazu na zážitek je 12 měsíců od data jeho vystavení. Poskytovatel může prodloužit dobu platnosti Poukazu na zážitek i Dárkového poukazu na zážitek na základě písemné žádosti Objednatele (popř. Příjemce) doručené Poskytovateli před dnem ukončení doby platnosti Poukazu na zážitek či Dárkového poukazu na zážitek. Prodloužení doby platnosti Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek o 6 měsíců je zpoplatněno částkou 350,- Kč (slovy: tři sta padesát korun českých). Po uplynutí doby platnosti Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek, avšak ne více než 2 měsíce, je možná jeho reaktivace a následné prodloužení platnosti o 6 měsíců za 990 Kč.. Poukaz na zážitek i Dárkový poukaz na zážitek jsou po uplynutí doby platnosti neplatné; Objednatel ani Příjemce nemá v takovém případě nárok na vrácení zaplacené částky (a to ani její části) ani na vydání náhradního Poukazu na zážitek či Dárkového poukazu na zážitek.

5.6

Poukaz na zážitek je jednorázový a po využití služeb se stává neplatným.

5.7

Dárkový poukaz na zážitek je volně přenosný na jinou osobu. Poukaz na zážitek je volně přenosný na jinou osobu do chvíle rezervace termínu čerpání služby, která je prováděna již na jméno konkrétní osoby (tj. Objednatele, nebo Příjemce), přičemž převádějící Poukazu na zážitek je povinen tuto osobu řádně informovat o všech právech a povinnostech plynoucích ze smlouvy, která byla uzavřena s Poskytovatelem.

5.8

Služba bude poskytnuta osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služby; pozdější změna této osoby je možná na základě písemné žádosti zaslané Poskytovateli, a to nejméně 7 dnů před dnem, kdy mám být služba poskytnuta. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout změnu osoby, které má být služba poskytnuta, požadovanou po rezervaci termínu čerpání služby.

5.9

Obsah Poukazu na zážitek odpovídá situaci známé v době vydání těchto dokumentů. Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět v případě potřeby změny těchto dokumentů. Poskytovatel se zároveň zavazuje změny bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli nebo Příjemci. V případě, že změny zásadně ovlivní objednanou službu, její cenu nebo čerpání, má Objednatel nebo Příjemce právo vybrat si z nabídky Poskytovatele jinou službu v nabídce Poskytovatele, která odpovídá původní ceně zakoupené služby, nebo má právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Žádost o změnu služby nebo odstoupení od smlouvy dle předcházející věty je nutné zaslat Poskytovateli písemně. Toto ustanovení odst. 5.10 těchto obchodních podmínek se uplatní jen tehdy, pokud není v jiných ustanoveních těchto obchodních podmínek uvedeno jinak.

6 Poskytnutí služeb

6.1

Poskytovatel je povinen po zaplacení objednané služby dodat Objednateli Poukaz na zážitek. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat nebo poskytnout objednané služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

6.2

Objednané služby budou poskytnuty osobě uvedené při rezervaci termínu čerpání služeb, a to na základě předložení platného Poukazu na zážitek. Bez předložení platného Poukazu na zážitek nemá žádná osoba právo na poskytnutí služby.

6.3

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna seznámit se s obsahem Poukazu na zážitek a těchto obchodních podmínek. Tato osoba je povinna sama posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilá k bezpečnému zvládnutí vybrané služby. Informace o případných omezeních, které se mohou týkat některých nabízených služeb (např. věk, zdravotní stav a tělesná způsobilost, příp. požadavek na zdravotní prohlídku), jsou uvedeny v nabídce u každé takové služby a dále jsou uvedeny v dodatečných informacích. Veškerých služeb se každý účastní výlučně na své vlastní riziko.

6.4

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna obstarat si všechny potřebné doklady nutné k poskytnutí služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.). Seznam potřebných dokladů bude Poskytovatelem oznámen nejpozději při rezervaci termínu čerpání služeb. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé z neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokladů.

6.5

Osoba, které má být služba poskytnuta, je povinna dostavit se ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

6.6

Osoba, která čerpá službu, odpovídá za veškeré škody, které způsobí v rámci čerpání služby při nedodržení pokynů, se kterými byla řádně seznámena před čerpáním služby.

7 Rezervace termínu čerpání služeb a místa poskytnutí služby a stornopoplatky

7.1

Objednatel nebo Příjemce je povinen provést rezervaci termínu čerpání služby a místa poskytnutí služby s časovým předstihem, aby byl Poskytovatel schopen poskytnutí služby zajistit (dále jen jako „rezervace“). Rezervaci je nutné provést minimálně 14 dnů před samotným dnem čerpáním služby, pokud není uvedeno jinak v dodatečných informacích (dále jen jako „doba předstihu“). Jakmile již začala plynout doba předstihu, Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a ponechat si celou již zaplacenou cenu služby. Rezervace je závazná, nestanoví-li tyto obchodní podmínky jinak.

7.2

Lhůta, ve které mají Objednatel i Příjemce právo bezplatně zrušit či změnit termín rezervace, je 4 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby, pokud není v Potvrzení rezervace uvedeno jinak (dále jen jako „storno lhůta“). Ve storno lhůtě mají Objednatel i Příjemce právo sjednat si náhradní termín v rámci platnosti Poukazu na zážitek. Poskytovatel se zavazuje, že sjednání náhradního termínu zajistí, pokud to bude v jeho možnostech, resp. v možnostech jeho subdodavatele.

7.3

Požádá-li Objednatel nebo Příjemce o změnu termínu rezervace po uplynutí storno lhůty a Poskytovatel tento návrh na změnu smlouvy bude akceptovat, je v takovém případě Objednatel nebo Příjemce povinen uhradit Poskytovateli všechny náklady vynaložené Poskytovatelem v souvislosti s původní rezervací a se změnou rezervace. Mezi tyto náklady náleží i případné „stornopoplatky“ na straně subjektu, který pro Poskytovatele služby zajišťuje (tj. subdodavatele), a to bez ohledu na to, jak jsou tyto stornopoplatky ve smlouvě s tímto subjektem označeny. Nebude-li Poskytovatel akceptovat návrh na změnu smlouvy ve smyslu toho, co je uvedeno v první větě tohoto odst. 7.3 těchto obchodních podmínek, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; v případě tohoto odstoupení od smlouvy zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli.

7.4

Pokud se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, je služba považována za řádně poskytnutou a Poskytovateli za ni náleží cena v plné výši, nejde-li o případ uvedený v čl. 7 odst. 7.5 těchto obchodních podmínek.

7.5

Dojde-li ke změně termínu rezervace na žádost Objednatele nebo Příjemce po uplynutí storno lhůty nebo se osoba, které má být služba poskytnuta, nedostaví k poskytnutí služby ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody či vyšší moci, je Objednatel nebo Příjemce povinen sjednat si s Poskytovatelem bez zbytečného odkladu náhradní termín a současně je povinen písemně doložit Poskytovateli nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Objednatel nebo Příjemce Poskytovateli skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, nebo nedojde-li mezi smluvními stranami smlouvy v případech popsaných v tomto odstavci vůbec k dohodě o změně termínu rezervace, je Poskytovatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit; v případě tohoto odstoupení od smlouvy zůstává celá již zaplacená cena služeb Poskytovateli.

7.6

Poskytovatel má právo zrušit termín rezervace ve lhůtě delší než 3 pracovní dny včetně před rezervovaným dnem poskytnutí služby. Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta. Tato osoba se zavazuje sjednání náhradního termínu umožnit.

7.7

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li poskytovatel schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín podle požadavků osoby, které má být služba poskytnuta a uskutečnit službu v náhradním termínu bezplatně, tj. bez nároku na zaplacení ceny služby a Poskytovatel je tedy v takovém případě povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

7.8

Zruší-li Poskytovatel termín rezervace ve lhůtě kratší než 3 pracovní dny před rezervovaným dnem poskytnutí služby nebo není-li schopen objednávku uskutečnit v plném rozsahu, a to v důsledku nepříznivého zdravotního stavu, dopravní nehody nebo vyšší moci, zavazuje se Poskytovatel bez zbytečného odkladu po zrušení termínu rezervace sjednat náhradní termín a současně je povinen písemně doložit osobě, které má být služba poskytnuta, nejpozději do 2 pracovních dnů od původního termínu čerpání služby, v čem spočívá nepříznivý zdravotní stav, dopravní nehoda, nebo vyšší moc. Nedoloží-li Poskytovatel skutečnosti uvedené v předcházející větě tak, jak je zde uvedeno, je Objednatel nebo Příjemce oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit a Poskytovatel je v případě takového odstoupení od smlouvy povinen vrátit Objednateli již zaplacenou cenu služeb.

7.9

Osobě, které má být služba poskytnuta musí být starší 18 let a mít platné řidičské oprávnění skupiny B. Tato osoba má odpovědnost za osoby, které užívají poskytnutou službu spolu s ní (spolujezdec, spolujezdci). Pokud je spolucestující osoba, které má být služba poskytnuta, mladší 18 let, ale starší 15 let, má povinnost zajistit si souhlas svého zákonného zástupce. V opačném případě nemá Poskytovatel povinnost službu poskytnout; v těchto případech platí ujednání uvedené v čl. 7 odst. 7.4 těchto obchodních podmínek.

7.9.1

Poskytovatel si vyhrazuje právo změny termínu rezervace z důvodu stavebních úprav místa, kde má být služba poskytnuta.

 

8 Odstoupení od smlouvy

8.1

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách. Poskytovatel je oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem). V případech podstatného porušení uzavřené smlouvy Objednatelem (příp. Příjemcem) zůstává veškeré zaplacené plnění Poskytovateli.

8.2

Objednatel (příp. Příjemce) má právo odstoupit od uzavřené smlouvy v následujících případech:

  1. v případě podstatného porušení uzavřené smlouvy Poskytovatelem;
  2. v případech uvedených v těchto obchodních podmínkách;
  3. Objednatel, který je spotřebitelem, má právo podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Rozhodne-li se Objednatel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit Poskytovateli nejpozději 14. den od převzetí Poukazu na zážitek. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Objednatel, který je spotřebitelem odstoupit podle uvedeného zákonného ustanovení od smluv (i) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí Poukazu na zážitek, (ii) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Poskytovatele, (iii) na dodávku zboží upraveného podle přání Objednatele, který je spotřebitelem nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (iv) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Objednatel, který je spotřebitelem jejich originální obal, (v) na dodávku novin, periodik a časopisů, (vi) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

8.4

Odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran se provádí písemně a je třeba ho doručit ostatním smluvním stranám nejpozději do sedmi (7) dnů od skutečnosti, která je důvodem k odstoupení od smlouvy.

8.5

Odstoupením kterékoliv smluvní strany od uzavřené smlouvy, provedené v souladu se smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy, smlouva bez dalšího zaniká mezi všemi účastníky smlouvy.

9 Reklamační řád

9.1

Nesplní-li Poskytovatel povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy řádně a včas, může Objednatel (příp. Příjemce) uplatnit své právo na reklamaci služby u Poskytovatele. Reklamace musí být učiněna u Poskytovatele písemně (emailem nebo poštou) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců ode dne poskytnutí služby, nebo v případě, že poskytnutí služby neproběhlo, ode dne, kdy měla být služba poskytnuta.

9.2

Poskytovatel se zavazuje rozhodnout o přijaté reklamaci do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze se souhlasem Objednatele (příp. Příjemce). Po uplynutí této lhůty má Objednatel i Příjemce právo na odstoupení od uzavřené smlouvy nebo na slevu z ceny služby.

9.3

Poskytovatel vydá osobě, která uplatnila reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy k uplatnění reklamace došlo, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován. Dále Poskytovatel vydá takové osobě potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a pro případné zamítnutí reklamace Poskytovatel vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10 Ochrana a nakládání s osobními údaji

10.1

Poskytovatel je povinen nakládat s osobními údaji Objednatele i Příjemce ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré osobní údaje jsou využívány výhradně pro potřeby poskytnutí nebo zprostředkování služeb Poskytovatelem a vystavení Poukazu na zážitek / Dárkového poukazu na zážitek a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů pojišťovně/pojišťovacímu makléři a to pouze za účelem uzavření pojistné smlouvy úrazového pojištění a partnerským subjektům, které pro Poskytovatele zajišťují objednané služby. Jedná se o osobní údaje nezbytné pro splnění podmínek dojednaných v uzavřené smlouvy.

10.2

Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu v případě důvodného podezření, že způsob využívaní poskytovaných služeb by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu.

10.3

Objednatel i Příjemce výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, Poskytovatelem na adresu jeho elektronické pošty.

10.4

Objednatel i Příjemce jsou povinni neprodleně oznámit Poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na poskytnutí služby.

11 Závěrečná ustanovení

11.1

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené v uzavřené smlouvě a v těchto obchodních podmínkách se řídí občanským zákoníkem.

11.2

Smluvní strany uzavřené smlouvy se dohodly, že všechny spory, které by mohly vzniknout z uzavřené smlouvy, nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Smluvní strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

11.3

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.2019.